miniYUP DİZGE 6-8 Yaş Dikkat ve İşitsel Zekayı Geliştirme

138.88 

 

 

(…)Şüphesiz bu tür girişimler özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan ve özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların eğitsel süreçlerini desteklemekte son derece etkili olmuştur. Bununla beraber öğrenme süreçlerinde bilgi, sadece görsel yoldan değil işitsel yoldan da elde edilmektedir. Dolayısıyla işitsel yoldan da desteklenerek çocuğu daha bütüncül yaklaşımla ele almak mümkündür.Ancak işitsel algılamanın ele alındığı eğitim programlarına ve eğitim malzemelerine ulaşmak, görsel algılamadaki kadar kolay olmamaktadır.Hazırlanmış olan “İşitsel Zekâyı ve Dikkati Geliştirme Seti” tam da bu ihtiyacı karşılar niteliktedir. (…)”
Doç.Dr. Müge YÜKSEL
M.ÜAtatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
İstanbul,Haziran-2015
“İşitsel dikkati artırmanın yanı sıra dinleme becerilerini ve çocukların sorun çözme yeteneğini artırarak sosyal iletişim becerilerini, dil-bilişsel süreçleri ve zekâyı geliştirmektedir. İçeriğinde değerlere vurgu yapılmış ve çocukların karakter gelişimine katkıda bulunulmuştur. Aynı zamanda Türk kültür ve aile yapısına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu setle işittiğine odaklanıp onu işleyebilen çocuk, cevapları görsel olarak tanıdığı için aynı zamanda görsel dikkate yönelik becerilerini de geliştirmektedir. Uygulama esnasında sabit bir zaman sınırı olmamakla birlikte, uygulayan kişi, mevcut grubun ve egzersizin zorluğuna bağlı olarak uygun bir zaman aralığı bırakır. Uygulama sırasında çocukların önünde sadece görselleri içeren ilgili kitap ve cevapların verildiği kontrol kutusu bulunmaktadır. Uygulayıcının okuduğu yönergeleri ve soruları dinleyen çocuk, kendinden isteneni kitaptaki görsellerden bulup kontrol paneline cevap olarak işlemektedir.”
Psk.Dan. Arzu ERDOĞAN
Psk.Kaniye Cantürk AYER
İŞİTSEL ODAKLANMA-1
Bu kitap, dikkati işitsel biruyaran üzerine odaklayabilme ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Aynızamanda kitapta yer alan egzersizler sayesinde, çocukların gelişim dönemineuygun olarak sayı, nesne, yer-yön, geometrik şekil, renk kavramları pekiştirenkelime haznesi de artmaktadır.
İŞİTSEL BELLEK
Bu kitap, dikkatle dinleme,hatırlama, hafızayı güçlendirme, dinlediğini kaydetme ve depolama becerilerinigeliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizler, çocukların odaklanma becerileriniarttırdığı gibi, bilişsel süreçlerini de aktive etmektedir.
İŞİTSEL ÇAĞRIŞIM
Bu kitap, sözcükler arasındaanlamlı ilişkiler kurarak bağlantısal düşünme becerisini geliştirmektedir.Kitapta yer alan egzersizlerle hem genelden özele hem de özelden geneleçıkarımlarda bulunan çocukların soyutlama ve muhakeme becerileri dedesteklenmektedir.
İŞİTSEL ODAKLANMA-2
Bu kitap, işitsel uyaranaodaklanıp dilin anlaşılması, doğru algılanıp değerlendirilmesi ile ilgilibecerileri geliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizlerle, çocukların işitseluyarana odaklanıp dikkatini sürdürebilme becerileri artmaktadır.
İŞİTSEL TAMAMLAMA
Bu kitap, işitsel bilgidekieksikliği, ipuçlarını kullanarak tamamlayabilme becerisini geliştirmektedir.Kitapta yer alan egzersizlerle üst düzey bilişsel fonksiyonlar daha işlevselhale gelmektedir.
İŞİTSEL ORGANİZASYON
Bu kitap, dikkatin önemli birfonksiyonunu harekete geçirerek, parça-bütün ilişkisi kurma becerisinigeliştirmektedir. Kitapta yer alan egzersizlerle, çocuğun dinlediği metinleilgili ayrıntıları hafızasında tutarak, istenilen bilgiyi hatırlayabilme becerileriartmaktadır.
İŞİTSEL SIRALAMA
Bu kitap, ilişki kurma, akılyürütme, aktif dinleme ve dikkati sürdürme becerilerini geliştirmektedir.Kitapta yer alan egzersizlerle, çocukların art arda gelen olay dizisini, kendiözel sırasında hatırlama becerileri artmaktadır.
İŞİTMATİK
Bu kitap, işitsel olarakverilen matematik problemlerini dinleyip, dikkatini belli bir problemeyönlendirebilme ve problemi algılayıp, hafızada tutarak zihinden işlem yapabilmebecerisini geliştirmektedir.
FONOLOJİK FARKINDALIK
Bu  kitap, okuma-yazmasürecinde önemli bir role sahip olan ve sözcüğü oluşturan ses birimlerini farkedebilme, ayırabilme ve ortak seslerden oluşan sözcükleri çözümleyebilmebecerilerini geliştirmektedir.
İŞİT – OKU – BUL
Bu kitap çocukların; işitsel olarak sunulan bilgiyi çözümleyerek, soyutlama yaparak ve organize ederek anlamlandırma becerilerini geliştirmektedir.
UYGULAYICI EL KİTABI 
Uygulayıcı tarafındankullanılacak olan bu kitapta, görselleri içeren kitapların yönergeleri ve onlara ait maddeler yer almaktadır. Sadece uygulayıcının (ebeveyn veyaeğitimci) gördüğü ve çocuklar için ses kaynağı niteliği taşıyan bir el kitabıdır.
*Kitapçıkların hepsi miniYUP Kontrol Kutusu ile uygulanmaktadır.
       GELİŞEN BECERİLER   
Dikkat ve işitsel zekâyı geliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bu set ile çocukların;
    – Dinlediğine odaklanma
    – İşittiğini anlama ve kavrama
    – Muhakeme kurma
    – Bağlantısal düşünme
    – Mevcut bilgiyle doğru tahminde bulunarak sonuca ulaşma
    – Fonolojik farkındalık
    – Bellek
    – Dil-bilişsel becerileri geliştirmektedir.
Sette yer alan egzersizler aynı zamanda çocukların sorun çözme becerilerini geliştirerek sosyal gelişimlerine; değerlere vurgu yaparak da değer kazanımlarına katkı sağlamaktadır.
     SETİN İÇERİĞİ       
• 11 adet kitapçık
• miniYUP Kontrol Kutusu
• ÖNEL YAYINCILIK DİZGE EĞİTİM SETİ Çantası
YAZARLAR:  Psikolojik Danışman Arzu ERDOĞAN
                       Psikolog Kaniye CANTÜRK AYER
Kategoriler: ,